Etsi sivustolta


Kirjaudu jäsensivuille

Jos sinulla ei ole tunnusta tai tunnuksesi ei toimi, ota yhteyttä ylläpitoon. Tunnuksia ei luoda automaattisesti.
Foorumille tarvitset eri tunnukset. Rekisteröidy foorumisivustolla.
 
De Finse Vereniging in België Tulosta Sähköposti


Suomi-Klubi v.z.w., de Finse vereniging in België, is een vereniging zonder winstoogmerk, met als doelstellingen het inrichten en bevorderen van kontakten tussen Finnen die in België wonen, het bieden van ondersteuning wanneer Finnen zich hier vestigen en het onderhouden van een band met de Finse cultuur en levenswijze.

Suomi-Klubi v.z.w. organiseert evenementen, schept middelen en mogelijkheden voor haar leden om gezamenlijk hobbies en interessegebieden te delen en verschaft daarnaast actuele informatie over voor Finnen relevante onderwerpen. De vereniging behartigt de belangen, problemen en wensen van haar leden door deze aan te dragen bij de Finse overheden via het ‘Finse Expat Parlement’. Dit Parlement is een wereldwijd samenwerkingsverband voor alle Finse emigranten. Suomi-Klubi v.z.w. heeft een nauwe samenwerking met ander Finse en Scandinavische verenigingen alsmede met de vertegenwoordigers van de Finse overheid en Finse bedrijven in België.

De activiteiten van de SUOMI-Klubi v.z.w. worden gefinancierd vanuit de lidmaatschapsgelden, advertentie inkomsten en met hulp van sponsors. De vereniging is opgericht onder Belgisch recht.

Het lidmaatschapsgeld wordt berekend per gezin (inclusief partner en kinderen) of per bedrijf (dat een vertegenwoordiger mag benoemen). In Maart 2003 telde het ledenbestand van Suomi-Klubi v.z.w. 774 gezinnen en 3 bedrijven.


Het bestuur van de Suomi-Klubi v.z.w.


De algemene ledenvergadering die elk jaar in maart wordt gehouden heeft het hoogste gezag in Suomi-Klubi v.z.w. Elk lid van de vereniging heeft recht op deelname aan de deze vergadering en de betaling van elke ledenbijdrage geeft het recht op een stem in de vergadering.

De dagelijkse gang van zaken in de Suomi-Klubi v.z.w. is in handen van het bestuur, bestaande uit 9 leden en 8 gedeputeerde leden. De bestuursleden worden gekozen door de algemene ledenvergadering voor een zittingsperiode van 2 jaar. De contact informatie voor de bestuursleden is te vinden op de Finse versie van deze web site (zie onder).

- De president van Suomi-Klubi is verantwoordelijk voor de planning en uitvoering van de algemene activiteiten van de vereniging. De president onderhoudt ook de externe relaties en de contacten met overheden, bedrijven en andere verenigingen.
- De vice-president ondersteunt de president bij deze taken.
- De penningmeester is belast met de bankrekening en fondsen en is het adresloket voor inkomende rekeningen.
- De boekhouder is verantwoordelijk voor de financiële administratie.
- De secretaris van het bestuur doet de verslaglegging van de bestuursvergaderingen en voert de algemene correspondentie van de vereniging.
- Ledenadministrateur draagt zorg voor aanmeldingen van nieuwe leden, verzendt de verzoeken voor contributie betaling en houdt een ledenregister bij.
- De rekeningen administrateur: stuurt alle andere rekeningen uit, zoals voor advertenties.
- Culturele evenementen: Deze bestuursleden arrangeren de culturele evenementen van de vereniging en informeren de leden over andere culturele evenementen in België.
- Festiviteiten: Deze personen organiseren de feestelijke bijeenkomsten van de vereniging.
- Sport: De verantwoordelijke personen organiseren de grote diversiteit van sportactiviteiten in de vereniging.
- De redactie staf van Parlööri is belast met het redigeren en publiceren van Parlööri, het maandblad voor de leden van de vereniging.
- Advertenties: De advertentie acquisiteur zorgt voor de advertenties in Parlööri en andere media van de veniging.
- IT en internet: Deze persoon zorgt voor het onderhoud van de internet pagina’s en ondersteunt het bestuur voor wat betreft het gebruik van informatietechnologie.


Parlööri, het maandblad van de vereniging


Suomi-Klubi v.z.w. geeft een eigen periodiek uit die wordt verspreid onder alle leden en tevens naar verschillende Finse bedrijven en instellingen alsook naar andere verenigingen in België. De periodiek -Parlööri – komt tien keer per jaar uit in een oplage van 850 en bereikt daarmee een lezerspubliek van circa 2000 mensen per uitgave. De uiterste indiendata voor elke uitgave, alsmede de prijzen en overige informatie in het Engels over adverteren in Parlööri staan vermeld in de Finse versie van deze web site.

Men schat dat er circa 3000 Finnen in België wonen en hiervan zijn circa 800 gezinnen (2000 volwassenen en kinderen) lid van de Suomi-Klubi en dit aantal blijft gestaag groeien.


Samenwerking en belangenbehartiging

Sinds de oprichting van Suomi-Klubi in 1979 heeft de vereniging zich toegelegd op nauwe samenwerking met verschillende belangengroepen. Met name zijn dit de Finse Ambassade in Brussel, de permanente vertegenwoordiging van Finland naar de EU, het Fins Cultureel Instituut voor de Benelux, de Vereniging België-Finland, het Economisch Comite, de Finland Sociëteit tezamen met het Finse Expat Parlement, Cercle Nordique, Över gräserna en vergelijkbare organisaties in België. Daarnaast onderhoudt de vereniging goede contacten met Finse bedrijven die de activiteiten van Suomi-Klubi v.z.w. steunden en steunen.

De vereniging poogt de belangen van haar leden te behartigen door ondermeer deel te nemen aan de activiteiten van het Finse Expat Parlement en door het verwerven van kortingen voor de leden. De vereniging is lid van de Finland Sociëteit, die informatie verschaft over diensten aan geëxpatrieerde Finnen.

Beleidscommissie

De beleidscommissie van de vereniging publiceert elk jaar in januari een actieplan en een budgetvoorstel in het maandblad Parlööri, welke dan voor goedkeuring worden aangeboden aan de algemene ledenvergadering. De vereniging besteedt elk jaar budget voor beurzen en publiceert ook over ledencompetities.

Een van de belangrijkste activiteiten van de commissie in 2003 was de planning van de 25ste verjaardag van de vereniging in 2004, het schrijven van de geschiedenis van de vereniging, de evaluatie van de huidige activiteiten en de lange termijn planning.


Communicatie

Recentelijk zijn er andere manieren om sneller met elkaar te communiceren geïntroduceerd, naast het bestaande blad Parlööri, dat slechts 10 maal per jaar verschijnt. De vereniging heeft nu een steeds verder groeiende e-mail lijst ‘Klubilainen’ en een eigen web site voor de vereniging. Voor alle Finnen die recent naar België zijn gekomen heeft de vereniging een gids ‘Welkom in België’ vervaardigd die electronisch beschikbaar is en jaarlijks wordt vernieuwd en aangepast.


Evenementen, cultuur, sport en clubs

Inmiddels een traditie in de Suomi-Klubi is het vieren van de typisch Finse feestdagen in België. In Februari is er een schaatsevenement om Karnaval te vieren, op de vooravond van de 1ste Mei, de Dag van de Arbeid en het jaarfeest van universiteitsstudenten, krijgt Manneke Pis de witte studentenmuts opgezet, een muts die elke middelbare scholier in Finland heeft na het eindexamen van een algemene middelbare schoolopleiding. De vereniging viert de Finse Moederdag en Vaderdag, de Finse Onafhankelijkheidsdag op 6 December en organiseert een Kerstfeest voor kinderen en hun families. De gemiddelde opkomst bij elk van deze festiviteiten is tussen de 100 en 200 volwassenen en kinderen.

Het koesteren van de Finse cultuur en het kennismaken met de Belgische cultuur vormen de kern van het inmiddels 25 jarig bestaan van de vereniging. Hiertoe organiseert de Suomi-Klubi jaarlijks zo’n 12-tal activiteiten zoals het bezoek van tentoonstellingen en musea, concerten en voordrachten.

Suomi-Klubi heeft zijn eigen activiteiten clubs die worden ondersteund zowel door informatie te verschaffen over deze activiteiten alsook door het geven van directe financiële ondersteuning. De Flying Finns atletiek club is inmiddels zeer succesvol geworden. Deze club, die zich heeft gespecialiseerd in de voorbereiding van marathonlopers is zeer geliefd bij volwassenen. In België is ook een Finse scouting groep actief. Sportclubs zijn opgericht op het gebied van snooker en biljarten, duiken, ijshockey, paardrijden, golflessen en toernooien, tennis, veldhockey, voetbal, schaatsen, badminton, volleybal, dansen voor kinderen, buitenactiviteiten en uitstapjes naar sportmanifestaties.

Kleine kinderen en hun ouders komen regelmatig bijeen in een muziekgroep voor kleuters en moeders en voor hobby activiteiten. Andere clubs bestaan zoals een boeklezerskring, een motorrijdersgroep, de Villeroy & Boch club, de Groene Handen , de Hondenclub en een Video club.

Sommige van bovenvermelde clubs zijn een onderdeel van Suomi-Klubi v.z.w. en andere clubs zijn zelfstandig maar worden ondersteund door de vereniging vooral door informatieverschaffing over hun activiteiten. Nieuwe clubs enthousiaste leiders opstaan, met nieuwe idéén die zij wilen uitwerken.

Alle club activiteiten zijn gebaseerd op vrijwilligerswerk en op ondersteuning door sponsors. Iedereen is welkom om aan onze club en haar activiteiten deel te nemen.

Aarzel dan niet om contact op te nemen met de President van Suomi-Klubi of andere leden van het bestuur voor nieuwe activiteiten en suggesties. Uw idéé en uw suggestie, samen met uw intresse en energie om er iets van te maken is welkom!